• I鈥檇 have to check with you here. Which is not something I usually do! I enj...
  • 发一天,行一善

虚云老和尚:一切圣贤之所以为圣贤,在于明因识果

2018年11月09日 暂无评论

云居山方便开示 闰三月十一日(1955年5月2日) 释迦如来说法四十九年,谈经三百余会,归摄在三藏十二部中。三藏者,经藏、律藏、论藏是也。三藏所诠,不外戒、定、慧三学。经诠定学,律诠戒学,...